מדיניות האיכות

מדיניות האיכות מיושמת ע"י אימוץ תרבות ניהול איכות, שעקרונותיה הן:

• ניהול מערכת איכות על פי דרישות  ת"י 9001 ISO, ודיגום קרקע על פי ת"י 17025.
• ביסוס תרבות המדגישה חשיבות הלקוח (פנימי וחיצוני).
• זיהוי ומענה לדרישות, לציפיות ולצורכי הלקוח.
• טיפוח המשאב האנושי.
• לקיחת אחריות מקצועית על ביצועים איכותיים ע"י כל אחד מעובדי החברה.
• הטמעת תרבות של שיפור מתמיד בכל הפעילויות בחברה, תוך מעורבות מרבית של העובדים כיחידים וכצוות.
• התייחסות לספקים כאל שותפים.
• אימוץ שיטות וכלים מתאימים הנמצאים בקדמה טכנולוגית.
• הגינות היא דרכנו. 

אמות מידה לאיכות:

• שביעות רצון של הלקוח לאורך זמן.
• ביצוע נכון בפעם הראשונה.
• עלות איכות אופטימלית.